Raport EBI nr 35

Numer: 35/2014

Data sporządzenia: 24-07-2014 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

            Zarząd Marka S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2014 z dnia 14 lipca 2014 r., dotyczącego podpisania umowy zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności oraz złożenia do Sądu Rejonowego w Białymstoku wniosku o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów, informuje, iż w dniu 24 lipca 2014 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku, Wydział X Gospodarczy – Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 21 lipca 2014 r. wpisu zastawu rejestrowego w Rejestrze Zastawów.

                Wartość rynkowa zbioru wierzytelności jakie będą zabezpieczać zobowiązania z obligacji serii D na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 44.122.597,34 zł.Zastaw rejestrowy został ustanowiony na zabezpieczenie kwoty w maksymalnej wysokości 1.500.000,00 zł (najwyższa suma zabezpieczenia).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka