Raport EBI nr 43

Numer: 43/2014

Data sporządzenia: 15-10-2014 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

            Zarząd Marka S.A., informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 15 października 2014 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku, Wydział X Gospodarczy – Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 10 października 2014 r. wpisu zastawu rejestrowego w Rejestrze Zastawów tytułem zabezpieczenia obligacji na okaziciela serii E wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 40/11/07/14 z dnia 11 lipca 2014 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2014. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności, w skład którego będą wchodzić obecne i przyszłe należności z tytułu udzielonych przez Spółkę pożyczek pieniężnych.

              Wartość rynkowa zbioru wierzytelności jakie będą zabezpieczać zobowiązania z obligacji serii E na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 44.122.597,34 zł.Zastaw rejestrowy został ustanowiony na zabezpieczenie kwoty w maksymalnej wysokości 1.800.000,00 zł (najwyższa suma zabezpieczenia).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka