Raport EBI nr 63

Numer: 63/2015

Data sporządzenia: 27-11-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Zmiana prognozy wyników finansowych na rok 2015.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 15) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka SA („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż dokonuje zmiany prognozy wyników finansowych na rok 2015 w sposób następujący:

Nowa prognoza na rok 2015 zakłada osiągnięcie:

  1. Przychodów z prowadzonej działalności na poziomie 16 565,00 tys. zł;
  2. Zysku netto na poziomie 126,00 tys. zł.

Dotychczasowa prognoza wyników finansowych Emitenta na rok 2015 zakładała osiągnięcie:

  1. Przychodów z prowadzonej działalności na poziomie 24 542,00 tys. zł;
  2. Zysku netto na poziomie 3 511,00 tys. zł.

Powyższa prognoza oparta jest na osiągniętych już przychodach i wyniku netto oraz prowadzonych procesach sprzedażowych.

Na zmianę prognozy finansowej mają wpływ bieżące działania Spółki, które realizowane są w ramach prowadzonej działalności operacyjnej, jak również odbiegająca od założeń pozyskana wysokość finansowania zewnętrznego. Niepełna realizacja Programu Publicznej Emisji Obligacji przyjętego na 2015 r., który zakładał pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania na poziomie do 10,00 mln zł, a który został zrealizowany tylko w wysokości 3,00 mln zł. i przyczynił się do  osiągnięcia niższego poziomu przychodów.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w roku 2015 Spółka spłaciła z własnych środków pieniężnych dotychczasowe zobowiązania finansowe na kwotę ok 2,31 mln zł, co bezpośrednio przyczyniło się do pogorszenia wyniku finansowego spółki.

W prognozie wyników finansowych założono również, iż do końca okresu objętego prognozą, tj. do końca roku 2015, nie wystąpią istotne zmiany mające negatywny wpływ na rynek, na którym Spółka prowadzi działalność.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka