ADMINISTRATOR

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marka S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku, ul. Świętego Rocha 5, lok.109, 15-879 Białystok (dalej jako „MARKA”), telefon 85 742 02 34, www.markasa.pl.

DANE KONTAKTOWE

Z MARKA można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres Marka S.A. w restrukturyzacji, ul. Świętego Rocha 5, lok.109, 15-879 Białystok, bądź w siedzibie firmy pod wskazany wyżej adresem.

Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod następującym adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i pod numerem telefonu 85 742 02 34.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza Pani/ Pana dane w związku z umową pożyczki, w zakresie i celu w jakim udzielił/a Pan/ Pani zgody oraz na podstawie przepisów prawa.
Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w następujących celach:

ODBIORCY DANYCH

Pana/Pani dane osobowe mogą być one udostępniane przez MARKA podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4a Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z MARKA, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu MARKA, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z MARKA i wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami MARKA.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO (POZA EOG)

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do podmiotu przetwarzającego, znajdującego się w państwie trzecim, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez MARKA w następujących okresach:

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

1. W związku z przetwarzaniem przez MARKA Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

2. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI ALBO WYMOGU PODANIA DANYCH

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z MARKA oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MARKA jako instytucji pożyczkowej i realizacją zawartych umów, podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym, a zarazem warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z MARKA.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w formie elektronicznej w celu marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez MARKA – podanie danych jest dobrowolne i jest wymogiem ustawowym. W razie nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tych celach, MARKA nie będzie informowała Pana/Pani drogą elektroniczną o oferowanych produktach/usługach.