Stan na dzień: 22.06.2022 r.

 Uprawnieni Liczba akcji ogółem Procent akcji ogółem Liczba głosów ogółem Procent głosów ogółem

Dariusz Kowalczyk

1 089 657

27,0%

1 203 057

24,84%

Krzysztof Jaszczuk

285 179

7,1%

430 979

8,90%

Krzysztof Grabowski

271 600

6,7%

417 400

8,62%

Piotr Bołtuć

244 560

6,1%

390 360

8,06%

Jarosław Konopka

463 800

11,5%

577 200

11,92%

Leszek Matys

178 898

4,4%

292 298

6,04%

Justyna Kruszewska

672 451

16,7%

672 451

13,89%

ASDEX Sp. z o.o.

481 079

11,9%

481 079

9,93%

Pozostali akcjonariusze

345 062

8,6%

377 462

7,80%

Razem

4 032 286

100,00%

4 842 286

100,00%

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.032.286 złotych i dzieli się na 4.032.286 akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty każda tj.:

- 810.000 akcji uprzywilejowanych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN za każdą akcję,

- 810.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN za każdą akcję,

- 694.286 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN za każdą akcję,

- 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN za każdą akcję,

- 1.043.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN za każdą akcję"