Komunikat ESPI nr 4

Numer: 4/2011

Data sporządzenia: 13.10.2011r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Nabycie akcji Marka S.A. przez osobę pełniącą funkcję nadzorczą.

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 13.10.2011 roku otrzymał zawiadomienie o nabyciu akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Marka S.A. przez członka Rady Nadzorczej – Pana Dariusza Kowalczyka.

Nabycie miało miejsce w trybie transakcji pozasesyjnej w dniu 9 czerwca 2011 roku i wynikało z objęcia akcji nowej emisji tj. akcji serii C, w ramach realizowanej oferty prywatnej tych akcji. Na podstawie umowy objęcia akcji Pan Dariusz Kowalczyk objął 198.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji po cenie emisyjnej 9,80 zł za jedną akcję.

Nabycie akcji serii C przez Pana Dariusza Kowalczyka stało się skuteczne z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Krzysztof Jaszczuk

Członek Zarządu: Krzysztof Grabowski