Oferty Publiczne Obligacji


Zarząd spółki Marka SA podjął w dniu 14 stycznia 2015 roku uchwałę nr 01/14/01/15 w sprawie ustanowienia I Programu Emisji Obligacji.  Podstawą podjęcia przedmiotowej uchwały jest uchwała Rady Nadzorczej Spółki Marka S.A. z dnia 10.12.2014 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązania w kwocie nie większej niż równowartość 2.500.000,00 EUR w drodze publicznych emisji obligacji na okaziciela.

Uchwalono program emisji obligacji emitowanych przez Spółkę („I Program Emisji Obligacji”), w ramach którego Spółka może emitować obligacje („Obligacje”) w jednej lub większej liczbie serii, w ramach co najmniej dwóch ofert publicznych realizowanych w okresie ważności Memorandum Informacyjnego I Programu Emisji Obligacji, przy czym:

1) łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji i ich łączna wartość liczona według ceny emisyjnej wyniosą nie więcej, niż równowartość 2.500.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) euro, a wartość emisji poszczególnych serii określana będzie według kursu euro/złoty z dnia podjęcia uchwały Zarządu Emitenta o emisji Obligacji w danej serii;

2) wartość nominalna jednej Obligacji każdej serii będzie równa cenie emisyjnej i wynosić będzie 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych;

3) poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane warunki emisji, w tym zasady  dotyczące wypłaty oprocentowania i jego wysokości, przy czym oprocentowanie będzie stałe;

4) jednocześnie Spółka może emitować jedną lub więcej serii Obligacji;

5) wszystkie Obligacje w ramach danej serii nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez wybraną firmę inwestycyjną;

6) warunki emisji każdej serii Obligacji zawarte będą w Memorandum Informacyjnym I Programu Emisji Obligacji i Memorandum Informacyjnym dotyczącym danej serii Obligacji, a także w aneksach i komunikatach aktualizujących, opublikowanych na stronie internetowej Emitenta. 

Emisje Obligacji w ramach I Programu Emisji Obligacji będą dokonywane każdorazowo na mocy uchwały Zarządu, która ustali w szczególności:

1) łączną wartość nominalną Obligacji emitowanych w ramach danej serii oraz wysokość oprocentowania,

2) okresy odsetkowe dla poszczególnych serii, które będą wynosiły 3 lub 6 miesięcy;

3) czas wykupu dla danej serii, nie dłuższy jednak niż 5 (pięć) lat; 

4) wskazanie, czy Obligacje danej serii będą zabezpieczone i ewentualne określenie zabezpieczenia;

5) wskazanie czy Obligacje będą przedmiotem zawarcia umowy o rejestrację obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;

6) wskazanie czy Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na wybranym dla danej serii Obligacji rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu Catalyst.

Emitowane Obligacje w ramach Programu Emisji Obligacji: