Dostęp do niniejszej witryny internetowej i korzystanie z niej podlega następującym Warunkom Użytkowania:

1. Dostęp użytkownika do niniejszej witryny internetowej i jej użytkowanie są równoznaczne z zaakceptowaniem niżej wymienionych warunków z dniem, w którym użytkownik po raz pierwszy korzysta z niniejszej witryny internetowej.

2. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, związane z treściami prezentowanymi na niniejszej witrynie internetowej są własnością lub pozostają pod kontrolą firmy Marka S.A. Użytkownik ma prawo do ściągnięcia z serwera jednego egzemplarza materiałów prezentowanych na niniejszej witrynie wyłącznie do użytku niekomercyjnego, w tym osobistego lub wewnętrznego, przy czym użytkownik ma obowiązek pozostawienia wszelkich odniesień do praw autorskich i innych informacji na temat własności zawartych w treści materiału lub prezentowanych w związku z takim materiałem.

3. Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, reprodukowania, ściągania z serwera, ponownego publikowania, transmitowania, przesyłania, wyświetlania, modyfikowania lub ponownego wykorzystywania materiałów prezentowanych na niniejszej witrynie internetowej w żadnym innym celu.

4. Linki zamieszczone na niniejszej witrynie stanowią odwołania do witryn internetowych niebędących pod kontrolą Marka S.A. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane na żadnej ze stron, do których odsyłają takie linki ani za linki prezentowane na takich stronach. Linki umieszczone na niniejszej witrynie służą wyłącznie wygodzie użytkownika. Zamieszczenie danego linku nie oznacza wspierania przez Marka S.A. treści prezentowanych na stronach, do których odsyła dany link. Korzystanie z linków do innych stron odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

5. Znaki handlowe, symbole, nazwy i elementy graficzne prezentowane na niniejszej witrynie internetowej stanowią zarejestrowane lub niezarejestrowane znaki handlowe firmy Marka S.A. i innych podmiotów. Żadna z treści prezentowanych na niniejszej witrynie nie będzie interpretowana jako nadanie - w sposób dorozumiany, na zasadzie estoppel, tj. poprzez niemożność zaprzeczenia prawdziwości oświadczenia, lub na innej zasadzie - licencji lub prawa do wykorzystania któregokolwiek ze znaków handlowych prezentowanych na niniejszej witrynie internetowej, bez uprzedniej pisemnej zgody udzielonej przez Marka S.A. lub inny podmiot posiadający tytuł własności do przedmiotowego znaku handlowego.

6. Bez względu na środki podjęte podczas przygotowania niniejszej witryny dla zapewnienia poprawności prezentowanych na niej informacji, nie zostaje udzielona, w sposób wyraźny lub dorozumiany, żadna gwarancja lub zapewnienie o odpowiedniej jakości lub przydatności do określonego celu, bądź o nienaruszaniu praw, ani też nie zostaje udzielona gwarancja lub zapewnienie o braku błędów lub nieścisłości w treści informacji i materiałów prezentowanych na niniejszej witrynie.

7. Żadna z treści prezentowanych na niniejszej witrynie nie stanowi porady w zakresie inwestycji ani nie powinna być traktowana jako zalecenie w zakresie kupna, sprzedaży lub posiadania udziałów firmy Marka S.A. bądź jako zalecenie zakupu jej produktów finansowych; nie stanowi również oferty sprzedaży ani zachęty do oferty zakupu takich udziałów. Cena udziałów i zysk z nimi związany mogą ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu. Wyniki z okresów ubiegłych nie muszą stanowić przesłanek na przyszłość. W przypadku braku pewności co do podejmowanych działań, należy zasięgnąć opinii niezależnego doradcy. Działalność Marka S.A. w zakresie pożyczek z dostawą do domu ma charakter regulowany.

8. W zakresie dopuszczonym obowiązującymi przepisami prawa, firma nie odpowiada za bezpośrednie, pośrednie ani wynikowe szkody lub straty powstałe w jakikolwiek sposób na skutek dostępu i korzystania z niniejszej witryny oraz informacji i materiałów na niej prezentowanych.

9. Użytkownik nie ma prawa podejmować działań (lub udzielać pomocy osobom trzecim) w celu tworzenia wszelkich innych linków do niniejszej witryny (poprzez hipertekst, głębokie odnośniki, framing, tagging itp.) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Marka S.A. Wszelkie prośby o taką zgodę będą niezwłocznie rozpatrywane.

10. Uprawnienia użytkownika do korzystania z niniejszej witryny wygasają automatycznie bez wypowiedzenia w przypadku, gdy w uznaniu firmy Marka  S.A. użytkownik złamał któryś z niniejszych warunków.

11. W przypadku wypowiedzenia użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania wszelkich form użytkowania niniejszej witryny oraz do zniszczenia wszelkich materiałów skopiowanych bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej witryny.

12. Marka S.A. zachowuje prawo do zmiany niniejszych Warunków Użytkowania w dowolnym terminie, bez powiadomienia poprzez zamieszczanie poprawek w sieci. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznawania się ze wszystkimi informacjami zamieszczanymi w sieci, przy czym kontynuacja użytkowania niniejszej witryny po zamieszczeniu poprawek jest równoznaczna z przyjęciem przez użytkownika zmodyfikowanych Warunków Użytkowania.