Polityka prywatności

Marka S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku, ul. Świętego Rocha 5, lok.109, 15-879 Białystok (dalej: „Spółka”) przykłada szczególną uwagę w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników witryny internetowej Spółki znajdującej się pod adresem www.markasa.pl (zwanej dalej: „Witryną”).

Administratorem danych osobowych jest Marka S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku, ul. Świętego Rocha 5, lok.109, 15-879 Białystok.

Ze Spółką można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie pod numerem +48 85 742 02 34, lub pisemnie na adres Marka S.A. w restrukturyzacji, ul. Świętego Rocha 5, lok.109, 15-879 Białystok, lub z Inspektorem Ochrony Danych (dalej: „IOD”) poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. +48 85 742 02 34.

Odwiedzając Witrynę lub przesyłając e-mail na adres e-mail Spółki podany w Witrynie, użytkownik wyraża  zgodę na postanowienia niniejszej Polityki ochrony danych osobowych (dalej: „Polityka”). Jeżeli użytkownik nie akceptuje Polityki, nie powinien korzystać z Witryny ani wysyłać e-mail na adres e-mail Spółki. Przy podawaniu danych osobowych w formularzu kontaktowym użytkownik składa właściwe oświadczenia/zgody w zakresie ochrony danych osobowych i świadczenia usług drogą elektroniczną umożliwiające Spółce kontakt z użytkownikiem. Dane osobowe podawane przez użytkownika w formularzu kontaktowym w Witrynie lub e-mail wykorzystywane są przez Spółkę wyłącznie do kontaktu z użytkownikiem i ewentualnego dostarczania mu (po wyrażeniu na to zgody w odpowiednich oświadczeniach) informacji o produktach i usługach Spółki. Rodzaje danych osobowych, które mogą być gromadzone w Witrynie, obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Spółka nie sprzedaje, nie udostępnia i nie dzierżawi danych osobowych innym podmiotom w sposób niezgodny z Polityką.

Cele przetwarzania danych osobowych w Witrynie, to ilościowa weryfikacja odwiedzenia strony i podstrony Witryny oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego. Podstawa prawna: uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Spółka ma prawo wykorzystywać do prowadzenia Witryny wewnętrznych lub zewnętrznych dostawców usług, a także zatrudniać inne podmioty, aby wykonywały w imieniu Spółki pracę takie jak wysyłanie korespondencji w formie papierowej i poczty elektronicznej. Podmioty te mogą mieć dostęp do danych osobowych przekazywanych przez użytkowników za pośrednictwem Witryny, ale mogą wykorzystywać je wyłącznie do celów realizowania swoich obowiązków na podstawie zawartej ze Spółką umowy powierzenia danych. Podmioty te nie mają prawa wykorzystywać danych osobowych użytkowników do żadnych innych celów.

Spółka nie udostępnia żadnych danych osobowych innym podmiotom, chyba że takiego ujawnienia wymagają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, służy to egzekwowaniu Polityki lub dane udostępniane są dostawcom usług w związku ze świadczeniem usług na rzecz użytkownika. W takich okolicznościach Spółka ma prawo ujawnić rzeczone informacje a użytkownik wyraża na to zgodę.

Spółka nie sprzedaje adresów e-mail użytkowników Witryny ani nie przekazuje danych osobowych użytkowników Witryny stronom trzecim do celów marketingowych. Spółka nie będzie wysyłać użytkownikom wiadomości pocztą elektroniczna bez ich uprzedniej zgody.

Spółka ma na uwadze bezpieczeństwo i ochronę prywatności najmłodszych użytkowników Internetu. Spółka nigdy świadomie nie domaga się podawania danych osobowych od osób w wieku poniżej 16 lat bez uzyskania wcześniej możliwej do sprawdzenia zgody rodzica lub opiekuna. Jeżeli Spółka zorientuje się, że uzyskała dane osobowe od użytkownika młodszego niż 16 lat bez możliwej do sprawdzenia zgody rodzica lub opiekuna, dołoży wszelkich starań, aby usunąć takie dane ze swoich archiwów. Jeżeli rodzic lub opiekun zorientuje się, że jego dziecko podało Spółce dane osobowe bez zgody rodzica lub opiekuna, powinien skontaktować się ze Spółką.

Spółka może tworzyć odsyłacze między Witryną, a jedną lub wieloma witrynami zewnętrznymi, prowadzonymi przez strony trzecie. Spółka nie ma żadnej kontroli nad takimi witrynami, ich zawartością ani oferowanymi przez nie produktami lub usługami. Dostęp do takich połączonych odsyłaczami witryn i korzystanie z nich regulowane są przez odrębne warunki użytkowania i zasady ochrony prywatności, obowiązujące w danej witrynie, odbywają się zatem na własną odpowiedzialność użytkownika Witryny. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności i praktyki dotyczące danych klienta, stosowane przez witryny zewnętrzne połączone odsyłaczami z Witryną.

Transmisja danych przez Internet nigdy nie jest w 100% bezpieczna, Spółka nie może więc zagwarantować bezpieczeństwa danych podawanych przez użytkowników w Witrynie. Dokłada jednak wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników podczas korzystania z Witryny.

Dane osobowe rejestrowane przez Witrynę przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

Spółka zapewnia użytkownikowi realizację uprawnień wskazanych poniżej:

  • Prawo dostępu do swoich danych;
  • Prawo do sprostowania swoich danych;
  • Prawo do usunięcia danych;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje użytkownikowi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • W zakresie, w jakim dane użytkownika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje użytkownikowi prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Realizacja prawa odbywa się poprzez zgłoszenie żądania na formularzu kontaktowym.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych, przysługuje użytkownikowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmieniania, modyfikowania, dodawania i usuwania fragmentów Polityki w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Takie zmiany obowiązywać będą niezwłocznie po ich opublikowaniu wobec czego zalecamy okresowe przeglądanie Polityki. Użytkownik zgadza się, że odwiedzając Witrynę po opublikowaniu zmian w Polityce, wyraża zgodę na jej zmienione warunki.