ADMINISTRATOR

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marka S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku, ul. Świętego Rocha 5, lok.109, 15-879 Białystok (dalej jako „MARKA”), telefon 85 742 02 34, www.markasa.pl.

DANE KONTAKTOWE

Z MARKA można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres Marka S.A. w restrukturyzacji, ul. Świętego Rocha 5, lok.109, 15-879 Białystok, bądź w siedzibie firmy pod wskazany wyżej adresem.

Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod następującym adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i pod numerem telefonu 85 742 02 34.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza Pani/ Pana dane w związku z umową pożyczki, w zakresie i celu w jakim udzielił/a Pan/ Pani zgody oraz na podstawie przepisów prawa.
Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w następujących celach:

 • podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z MARKA;
 • realizacji zawartej z MARKA umowy;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążącego na MARKA w związku z prowadzeniem działalności pożyczkowej i realizacją zawartych umów;
 • w ramach wykonania umowy z MARKA dane będą przetwarzane również w celach związanych z badaniem wiarygodności, analizą i oceną ryzyka kredytowego, w tym profilowania, statystyki, raportowania wewnętrznego i analiz MARKA na podstawie obowiązujących MARKA przepisów prawa i prawnie uzasadnionego interesu MARKA w zakresie ryzyka operacyjnego;
 • windykacyjnych, w tym także przeniesienia wymagalnych wierzytelności na osoby trzecie, w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej z Panią/ Panem umowy – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu MARKA jakim jest dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej MARKA;
 • marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez MARKA w drodze elektronicznej - na podstawie Pani/Pana zgody;
 • w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes MARKA, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.
 • związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu MARKA jakim jest zapobieganie nadużyciom i ściganie przestępstw popełnionych na szkodę MARKA;
 • realizacji przez MARKA obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych.

ODBIORCY DANYCH

Pana/Pani dane osobowe mogą być one udostępniane przez MARKA podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4a Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z MARKA, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu MARKA, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z MARKA i wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami MARKA.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO (POZA EOG)

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do podmiotu przetwarzającego, znajdującego się w państwie trzecim, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez MARKA w następujących okresach:

 • w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z MARKA umowy oraz w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na MARKA w związku z prowadzoną działalnością pożyczkową i realizacją zawartej umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji i wygaśnięcia zobowiązań wynikających z tej umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez MARKA, przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;
 • w zakresie związanym z badaniem wiarygodności, analizą i oceną ryzyka kredytowego, statystyki, raportowania wewnętrznego i analiz MARKA oraz windykacją - przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu, tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, przy czy w żadnym przypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania;
 • do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych;
 • dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

1. W związku z przetwarzaniem przez MARKA Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych;
 • prawo do sprostowania swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu MARKA oraz w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

2. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI ALBO WYMOGU PODANIA DANYCH

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z MARKA oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MARKA jako instytucji pożyczkowej i realizacją zawartych umów, podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym, a zarazem warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z MARKA.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w formie elektronicznej w celu marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez MARKA – podanie danych jest dobrowolne i jest wymogiem ustawowym. W razie nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tych celach, MARKA nie będzie informowała Pana/Pani drogą elektroniczną o oferowanych produktach/usługach.