Raport EBI nr 2

Numer: 2/2011

Data sporządzenia: 16-08-2011r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2011 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 810.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty każda oraz 694.286 praw do akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 złoty każde.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Krzysztof Jaszczuk

Członek Zarządu: Krzysztof Grabowski