Rok

2010

2011

2012

2013

2014

 

wg sprawozdania finansowego w tys. zł

 

Przychody netto ze sprzedaży

7 150

10 921

18 941

12 514

17 573

 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

2 137

4 643

3 014

-5 602

5 389

 

Zysk (strata) brutto

1 519

2 830

-48

-9 307

 3 263

 

Zysk (strata) netto

1 172

2 179

-621

-9 458

 2 703

 

Aktywa razem

23 628

46 109

63 503

51 938

45 454*

 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

18 966

33 671

30 060

28 351

 34 570

 

Zobowiązania długoterminowe

1933

1 972

17 942

17 106

21 173

 

Zobowiązania krótkoterminowe

6 835

10 286

8 116

6 398

9 685

 

Kapitał własny

4 662

12 438

11 673

8 181

 10 884

 

Kapitał zakładowy

1 620

2 314

2 314

4 032

4 032

 

Wskaźniki rentowności

2010

2011

2012

2013

2014

 
 

ROA

5%

5%

-1%

-24,2%

6,6%

 

ROE

25%

18%

-5%

-95,3%

28,4%

 

ROI

9%

10%

5%

-10,8%

11,9

 

Rentowność netto

16%

20%

-3%

-71,6%

12,2%

 

*Spółka w 2014 rozliczenia międzyokresowe pasywa ujęła w bilansie jako zmniejszenie należności z tytułu dostaw i usług.

 

Aktualne informacje finansowe są dostępne w zakładce Relacje Inwestorskie/Raporty okresowe.