Raport EBI nr 8

Numer: 8/2011

Data sporządzenia: 13-10-2011r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Rejestracja przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 5 oraz §4 ust. 2 pkt. 2 lit b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13.10.2011 r., otrzymał informację o zarejestrowaniu w dniu 07.10.2011 r. przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 694.286 zł. Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 694.286 akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 złoty każda.

Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.314.286 (słownie: dwa miliony trzysta czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 2.314.286 akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty każda tj.:

- 810.000 akcji uprzywilejowanych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN za każdą akcję,

- 810.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN za każdą akcję,

- 694.286 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN za każdą akcję.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 2.430.000 głosy.

W związku z powyższym §9 ust.1 Statutu Spółki obecnie brzmi:

  1. Kapitał zakładowy wynosi 1.620.000 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 810.000 (osiemset dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru A 000001 do numeru A 810000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję, opłaconych w całości majątkiem przekształcanej spółki pod firmą Marka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku,

b) 810.000 (osiemset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru B 000001 do numeru B 810000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję, opłaconych w całości majątkiem przekształcanej Spółki pod firmą Marka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku,

c) 694.286 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN za każdą akcję.

W załączeniu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C.

Załączniki:

Tekst jednolity statutu Marka SA.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Krzysztof Jaszczuk

Członek Zarządu: Krzysztof Grabowski