Komunikat ESPI nr 3

Numer: 3/2011

Data sporządzenia: 13-10-2011 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu 15% ogólnej liczby głosów w Marka S.A.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. informuje, iż w dniu 13.10.2011 roku Emitent otrzymał od Dariusza Kowalczyka informację o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 nr 184 poz. L539 z późn. zmianami) dalej też określana jako Ustawa. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w wyniku nabycia na skutek rejestracji w dniu 07.10.2011 roku w rejestrze przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, 198.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji Spółki ("Nabycie Akcji") akcjonariusz przekroczył próg 15 % w ogólnej liczbie głosów.

Przed Nabyciem Akcji Dariusz Kowalczyk posiadał 226.800 (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) akcji Spółki, reprezentujących 14 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 340.200 liczby głosów, stanowiących taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po Nabyciu Akcji tj. po ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS, Dariusz Kowalczyk posiada 424.800 (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysięcy osiemset) akcji Spółki, reprezentujące 18,4% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 538.200 liczby głosów, stanowiących 17,23% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia akcjonariusz zamierza zwiększać swój udział w ogólnej liczbie głosów oraz nie posiada podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki oraz, iż nie zawierał żadnych umów z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Krzysztof Jaszczuk

Członek Zarządu: Krzysztof Grabowski