Raport EBI nr 4

Numer: 4/2012

Data sporządzenia: 24-01-2012r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Prognozy finansowe na lata 2012 - 2014.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka SA informuje, że Spółka przygotowała i przyjęła prognozę wyników finansowych na okres 2012 – 2014, którą niniejszym podaje do wiadomości.

Prognoza na rok 2012 zakłada osiągnięcie:

  1. Przychodów z prowadzonej działalności na poziomie 25.653 tys. zł;
  2. Zysku netto na poziomie 4.037 tys. zł.

Prognoza na rok 2013 zakłada osiągnięcie:

  1. Przychodów z prowadzonej działalności na poziomie 38.801 tys. zł;
  2. Zysku netto na poziomie 7.850 tys. zł.

Prognoza na rok 2014 zakłada osiągnięcie:

  1. Przychodów z prowadzonej działalności na poziomie 52.084 tys. zł;
  2. Zysku netto na poziomie 12.467 tys. zł.

Zarząd Spółki wskazuje, iż prognozy wyników finansowych na okres 2012 – 2014 są warunkowe i zostały sporządzone przez Spółkę przy założeniu, iż dojdzie do skutku emisja obligacji serii A, w wyniku, której Spółka pozyska całość planowanych środków z przeznaczeniem na rozwój działalności.

W prognozie wyników finansowych założono również, iż do końca okresu objętego prognozą, tj. do końca roku 2014, nie wystąpią istotne zmiany mające negatywny wpływ na rynek, na którym Spółka prowadzi działalność.

Zarząd Spółki będzie dokonywał bieżącej oceny możliwości realizacji przyjętych prognoz, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, przekazując wyniki tej oceny w formie publikowanych raportów bieżących lub okresowych Spółki.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Krzysztof Jaszczuk

Członek Zarządu: Krzysztof Grabowski