Raport EBI nr 5

Numer: 5/2012

Data sporządzenia: 30-01-2012r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka SA informuje, że podjął w dniu 30 stycznia 2012 roku uchwałę nr 03/30/01/12 w sprawie emisji obligacji serii A.

Przedmiotem emisji obligacji przez Spółkę jest maksymalnie 15.000 (piętnaście tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii A, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Celem emisji Obligacji jest wykorzystanie przez Spółkę środków uzyskanych z Obligacji na:

(1) zwiększenie portfela pożyczek udzielanych w ramach działalności podstawowej w obecnym zakresie geograficznym działania Spółki,

(2) rozwój nowych placówek, w których prowadzona jest działalność Emitenta poprzez utworzenie nowych biur Spółki,

(3) spłatę, wybranych przez Spółkę po emisji Obligacji, zobowiązań oprocentowanych Spółki.

Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w sposób określony w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji w sposób, który nie będzie stanowił publicznego proponowania nabycia Obligacji, ani publicznej oferty Obligacji.

Spółka zamierza podjąć czynności mające na celu wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu obligacjami Catalyst, zorganizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Krzysztof Jaszczuk

Członek Zarządu: Krzysztof Grabowski