Raport EBI nr 6

Numer: 6/2012

Data sporządzenia: 17-02-2012r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Uchwała Zarządu w sprawie przydziału obligacji serii A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka SA informuje, że podjął w dniu 17 lutego 2012 roku uchwałę nr 08/17/02/12 w sprawie przydziału obligacji serii A na podstawie której:

  1. Zarząd Spółki dokonał przydziału obligacji serii A na rzecz inwestorów, którzy zgodnie z Warunkami Emisji złożyli prawidłowy zapis na obligacje serii A, tj. złożyli ofertę nabycia obligacji serii A w formie prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez inwestora Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia oraz dokonali zapłaty pełnej ceny emisyjnej za obligacje objęte ofertą nabycia.
  2. Wykaz imienny inwestorów, którym przydzielono obligacje serii A wraz z liczbą przydzielonych im obligacji serii A, zawarto w Załączniku nr 1 do uchwały nr 08/17/02/12.
  3. Zarząd Spółki stwierdza, że emisja obligacji serii A doszła do skutku i że zostało przydzielonych łącznie 14 105  (słownie: czternaście tysięcy sto pięć) obligacji serii A.
  4. Obligacje serii A będą zdematerializowane w rozumieniu art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi poprzez ich rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., jak również wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu CATALYST.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Krzysztof Jaszczuk

Członek Zarządu: Krzysztof Grabowski