Raport EBI nr 24

Numer: 24/2012

Data sporządzenia: 20-11-2012r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Wypowiedzenie umowy z Animatorem Rynku.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

                Zarząd Marka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20.11.2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło potwierdzenie odbioru z dnia 16.11.2012 r. wysłanego przez Spółkę wypowiedzenia umowy o pełnienie funkcji Animatora Rynku, zawartej w dniu 20.06.2011 roku z Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z powyższym rozwiązanie umowy nastąpi z dniem 30.11.2012 roku.

Intencją Spółki jest niezwłoczne podpisanie umowy o świadczenie usług Animatora Rynku w ASO, w terminie zapewniającym ciągłość wspomagania płynności akcji Spółki z innym podmiotem posiadającym wymagane uprawnienia. O podpisaniu nowej umowy o świadczenie usług animacji akcji Zarząd Spółki poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Krzysztof Jaszczuk

Wiceprezes Zarządu: Jarosław Konopka