Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 21 czerwca 2012 roku, na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego, przy wyborze komisji skrutacyjnej.

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

7. Dyskusja nad projektem Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

8. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MARKA S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 

 

Powiązane pliki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 21.06.2012.pdf pdf icon

2. Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.pdf pdf icon

3. Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.pdf pdf icon

4. Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.pdfpdf icon

5. Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.pdf pdf icon

6. Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.pdf pdf icon

7. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pelnomocnika.pdf pdf icon

8. Projekty Uchwał na ZWZA.pdf pdf icon

9. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ.pdf pdf icon