Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2013 roku, na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. za rok 2012,

b) sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2012,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku / pokrycia straty spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012,

d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2012 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2012.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty osiągniętego w roku obrotowym 2012.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Powiązane pliki:

1) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 27.06.2013.pdfpdf icon

2) Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.pdfpdf icon

3) Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.pdfpdf icon

4) Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.pdfpdf icon

5) Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.pdfpdf icon

6) Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.pdfpdf icon

7) Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.pdfpdf icon

8) Projekty Uchwał na ZWZA.pdfpdf icon

9) Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ.pdfpdf icon