Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 5 września 2013 roku, na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 6. Przyjęcie porządku obrad.

 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie planów rozwojowych Spółki.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D Spółki oraz wprowadzenia akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).

 13. Wolne wnioski.

 14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Powiązane pliki:

1)      Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 05.09.2013.pdfpdf icon

2)      Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.pdfpdf icon

3)      Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.pdfpdf icon

4)      Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.pdfpdf icon

5)      Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.pdfpdf icon

6)      Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.pdfpdf icon

7)      Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.pdfpdf icon

8)      Projekty Uchwał na NWZ.pdfpdf icon

9)      Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ.pdfpdf icon

Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad zadawane w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 05 września 2013 r. pdf icon