Zarząd  Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 10 października 2013 roku, na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 6. Przyjęcie porządku obrad.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru (proponowany dzień prawa poboru – 30 października 2013 r.) ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E i akcji serii E oraz wprowadzenia praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E i akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).

 11. Wolne wnioski.

 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Powiązane pliki:

1)      Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 10.10.2013.pdfpdf icon

2)      Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.pdfpdf icon

3)      Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.pdfpdf icon

4)      Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.pdfpdf icon

5)      Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.pdfpdf icon

6)      Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.pdfpdf icon

7)      Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.pdfpdf icon

8)      Projekty Uchwał na NWZ.pdfpdf icon

9)      Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ.pdfpdf icon