Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2014r., na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie:
  a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. za rok 2013,
  b) sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2013,
  c) sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2013, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013,
  d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2013 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2013.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2013.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Powiązane pliki:

1) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 26.06.2014.pdf icon

2) Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.pdf icon

3) Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.pdf icon

4) Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.pdf icon

5) Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.pdf icon

6) Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.pdf icon

7) Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.pdf icon

8) Projekty Uchwał na ZWZA.pdf icon

9) Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ.pdf icon