Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 19.10.2017 r.

Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 października 2017 r., na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Marka S.A. w restrukturyzacji.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powiązane pliki:

1)         Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 19.10.2017.pdf icon

2)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.pdf icon

3)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.pdf icon

4)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.pdf icon

5)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.pdf icon

6)         Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.pdf icon

7)         Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.pdf icon

8)         Projekty Uchwał na NWZA.pdf icon

9)         Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ.pdf icon

 

Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad zadawane w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 października 2017 r.pdf icon