Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 15 czerwca 2018 r., na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie:
  1. sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. za rok 2017,
  2. sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2017,
  3. sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
  4. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2017 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Marka S.A. w restrukturyzacji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego do spraw szczególnych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do sprzedaży nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powiązane pliki:

1)         Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 15.06.2018r.pdf icon

2)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.pdf icon

3)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.pdf icon

4)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.pdf icon

5)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.pdf icon

6)         Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.pdf icon

7)         Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika ZWZA 15.06.2018.pdf icon

8)         Projekty Uchwał na ZWZA 15.06.2018r.pdf icon

9)         Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ.pdf icon

10)          Projekt uchwały Akcjonariusza na ZWZA w dniu 15.06.2018.pdfpdf icon

11)          Treść Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 15.06.2018.pdfpdf icon