Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2020 r., na godzinę 11.00 w Best Western Hotel Cristal, ul. Lipowa 3/5, 15-424 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie:
  1. sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. za rok 2019,
  2. sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2019,
  3. sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019,
  4. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2019 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji na kolejną kadencję.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Marka S.A. w restrukturyzacji.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Powiązane pliki:

1)         Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 26.06.2020r.pdf icon

2)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.pdf icon

3)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.pdf icon

4)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.pdf icon

5)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.pdf icon

6)         Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.pdf icon

7)         Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika ZWZA 26.06.2020.pdf icon

8)         Projekty Uchwał na ZWZA w dniu 26.06.2020.pdf icon

9)         Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ.pdf icon

10)       Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2019 roku.pdf icon

11)       Ocena sytuacji Spółki za 2019 rok.pdf icon

12)       Treść Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 26.06.2020pdf icon