Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 25.06.2021 r.

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2021 r., na godzinę 11.00 w Best Western Hotel Cristal, ul. Lipowa 3/5, 15-424 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie:
  1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2020,
  2. jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2020,
  3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MARKA S.A. za rok obrotowy 2020,
  4. sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2020, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020,
  5. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji w 2020 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A.w restrukturyzacji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Marka S.A. w restrukturyzacji.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powiązane pliki:

1)         Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 25.06.2021r.pdf icon

2)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.pdf icon

3)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.pdf icon

4)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.pdf icon

5)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.pdf icon

6)         Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.pdf icon

7)         Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.pdf icon

8)         Projekty Uchwał na ZWZA w dniu 25.06.2021.pdf icon

9)         Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ.pdf icon

10)       Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2020 roku.pdf icon

11)       Ocena sytuacji Spółki i Grupy za 2020 rok.pdf icon

12)       Treść Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 25.06.2021pdf icon