Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2022 r., na godzinę 11.00 w Best Western Hotel Cristal, ul. Lipowa 3/5, 15-424 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie:
  1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. za rok 2021,
  2. jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2021,
  3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MARKA S.A. za rok obrotowy 2021,
  4. sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. za rok 2021, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
  5. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2021 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. za rok obrotowy 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Marka S.A.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powiązane pliki:

1)         Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 28.06.2022 r.pdf icon

2)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.pdf icon

3)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.pdf icon

4)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.pdf icon

5)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.pdf icon

6)         Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.pdf icon

7)         Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika ZWZA 28.06.2022.pdf icon

8)         Projekty Uchwał na ZWZA w dniu 28.06.2022.pdf icon

9)         Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ.pdf icon

10)       Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2021 roku.pdf icon

11)       Ocena sytuacji Spółki za 2021 rok.pdf icon

12)       Treść Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28.06.2022pdf icon