Raport EBI nr 28

Numer: 28/2013

Data sporządzenia: 12-07-2013r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii B.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 pkt. 16) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka SA informuje, że podjął w dniu 11 lipca 2013 roku uchwałę nr 74/11/07/13 w sprawie emisji obligacji serii B.  Podstawą podjęcia przedmiotowej uchwały jest uchwała Rady Nadzorczej Spółki Marka S.A. z dnia 25.06.2013 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązania w kwocie nie większej niż 14.500.000,00 złotych w drodze emisji obligacji na okaziciela serii B.

Przedmiotem emisji obligacji przez Spółkę jest maksymalnie 12.800 (dwanaście tysięcy osiemset) obligacji zwykłych na okaziciela serii B, zabezpieczonych na zmiennym zbiorze wierzytelności, w skład którego będą wchodzić obecne i przyszłe należności z tytułu udzielonych przez Spółkę pożyczek pieniężnych, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Celem emisji Obligacji jest wykorzystanie przez Spółkę środków uzyskanych z Obligacji na:

  1. Spłata zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii A na podstawie uchwały nr 03/30/01/12 Zarządu Emitenta z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A. Spłata zobowiązań, o których mowa powyżej może być dokonana w szczególności poprzez dokonanie wykupu obligacji serii A, w tym na żądanie zgłoszone przez obligatariusza obligacji serii A oraz poprzez nabycie przez Emitenta obligacji serii A w celu ich umorzenia.
  2. Finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta poprzez zwiększenie kapitału obrotowego i inwestycyjnego Emitenta.

Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w sposób określony w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji w sposób, który nie będzie stanowił publicznego proponowania nabycia Obligacji, ani publicznej oferty Obligacji.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Szorc