Raport EBI nr 29

Numer: 29/2013

Data sporządzenia: 23-07-2013r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Informacje o zakończonej subskrypcji obligacji serii B.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka SA (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że Spółka przeprowadziła i zakończyła prywatną subskrypcję zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B, nie mających formy dokumentu. Cena nominalna obligacji wynosi 1.000,- zł i jest równa cenie emisyjnej.

Subskrypcja obligacji serii B została rozpoczęta dnia 12 lipca 2013 r. i zakończona dnia 22 lipca 2013 r., na mocy uchwały Zarządu spółki nr 78/22/07/13.

Obligacje serii B zostały przydzielone dnia 23 lipca 2013 r. roku na mocy uchwały Zarządu spółki nr 80/23/07/13.

                Emisja obligacji serii B obejmowała maksymalnie 12.800 obligacji serii B. W trakcie przeprowadzonej subskrypcji zostały złożone zapisy przez 6 podmiotów. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych i objętych 12.800 obligacji o łącznej wartości nominalnej 12.800.00,00 zł przez 6 podmiotów. Podczas subskrypcji nie wystąpiła redukcja zapisów. Cena nabycia obligacji serii B wynosiła 1.000,- zł za każdą obligację. Termin wykupu papierów obligacji serii B przypada na 15 styczeń 2016 r. Oprocentowanie obligacji ma charakter zmienny i wynosi WIBOR 6M+8%.

Spółka nie zawarła umów o subemisję.

Łączne koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii B wyniosły 19.000 - zł, na które składały się koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 9.000 - zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, - 0,00 zł

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 10 000,00 zł

d) promocji oferty – 0,00 zł

Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii B zostaną zaliczone do kosztów finansowych i rozliczone poprzez rozliczenia międzyokresowe czynne.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Szorc