Raport EBI nr 30

Numer: 30/2013

Data sporządzenia: 23-07-2013r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Nabycie obligacji serii A w celu umorzenia oraz ich umorzenie.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 6 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst oraz § 3 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:

                Zarząd Marka S.A. (dalej "Emitent", „Spółka”) informuje, iż w dniu 17 oraz 22 lipca 2013 r., na mocy uchwały Zarządu spółki nr 77/17/07/13 z dnia 17 lipca 2013 r. Emitent nabył łącznie 4.500 (słownie: cztery tysiące pięćset) sztuk  obligacji własnych serii A o wartości nominalnej 1 000.00 zł (jeden tysiąc) każda, oznaczonych kodem ISIN: PLMARKA00030, nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie o kodzie MRK 0214.

                Obligacje zostały nabyte w celu ich umorzenia, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.).

                Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że również w dniu 22 lipca 2013 r. została podjęta uchwała Zarządu Spółki nr 79/22/07/13 o umorzeniu wszystkich 4.500 (cztery tysiące pięćset) sztuk Obligacji nabytych przez Spółkę.

                W związku z powyższym, Spółka niezwłocznie złoży do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosek o stwierdzenie zmniejszenia liczby Obligacji oznaczonych kodem ISIN: PLMARKA00030.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Szorc