Raport EBI nr 38

Numer: 38/2013

Data sporządzenia: 08-08-2013 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Zwołanie NWZ na dzień 5 września 2013 roku.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

             Zarząd Spółki Marka S.A.  z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000358994, wysokość kapitału zakładowego: 2.314.286,00 PLN - wpłacony w całości, NIP: 542-297-18-17, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz  art.  395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 5 września 2013 r., o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok.

Pełna treść ogłoszenia i dokumenty związane w załączeniu.

Załączniki:

1)      Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 05.09.2013.pdfpdf icon

2)      Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.pdfpdf icon

3)      Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.pdfpdf icon

4)      Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.pdfpdf icon

5)      Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.pdfpdf icon

6)      Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.pdfpdf icon

7)      Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.pdfpdf icon

8)      Projekty Uchwał na NWZ.pdfpdf icon

9)      Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Szorc