Raport EBI nr 51

Numer: 51/2013

Data sporządzenia: 06-09-2013r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Zmiany w Statucie Spółki.

 

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 2 lit b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Treść raportu:

W związku z podjęciem w dniu 05 września 2013 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

a) Uchwały nr 06/05/09/2013 z dnia 05 września 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

b) Uchwały nr 07/05/09/2013 z dnia 05 września 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

c) Uchwały nr 08/05/09/2013 z dnia 05 września 2013 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

d) Uchwały nr 09/05/09/2013 z dnia 05 września 2013 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zarząd Marka S.A. (dalej „Emitent”, Spółka) niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść zmian dokonanych w Statucie Spółki oraz sporządzony tekst jednolity Statutu.

                W związku z powyższym dotychczasowy §9 ust.1 Statutu Spółki w brzmieniu:

1. „Kapitał zakładowy wynosi  2.314.286 (słownie: dwa miliony trzysta czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:

a) 810.000 (osiemset dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru A 000001 do numeru A 810000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję, opłaconych w całości majątkiem przekształcanej spółki pod firmą Marka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku,

b) 810.000 (osiemset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru B 000001 do numeru B 810000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję, opłaconych w całości majątkiem przekształcanej Spółki pod firmą Marka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku,

c) 694.286 (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) za każdą akcję.”

 otrzymuje brzmienie:

  1. „Kapitał zakładowy wynosi 2.989.286,00 zł (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:

a) 810.000 (osiemset dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru A 000001 do numeru A 810000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję, opłaconych w całości majątkiem przekształcanej spółki pod firmą  Marka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku,

b) 810.000 (osiemset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru B 000001 do numeru B 810000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję, opłaconych w całości majątkiem przekształcanej Spółki pod firmą Marka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku,

c) 694.286 (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) za każdą akcję,

d) 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru D 000001 do numeru D 675000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję.”

Zmiany dokonane ww. uchwałami wejdą w życie z dniem ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Informacja o dokonaniu rejestracji zostanie przekazana przez Spółkę w formie raportu bieżącego, niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia Sądu w przedmiocie powyższego wpisu do KRS.

 

Załączniki:

Tekst_jednolity_statutu_Marka_SA.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka        

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Szorc