Raport EBI nr 55

Numer: 55/2013

Data sporządzenia: 20-09-2013r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 5 oraz §4 ust. 2 pkt. 2 lit b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Treść raportu:

        Zarząd Spółki Marka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20.09.2013 r., otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu z dniem 18.09.2013 r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 675.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 675.000 akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

      Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.989.286,00 (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 2.989.286 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda tj.:

- 810.000 akcji uprzywilejowanych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł za każdą akcję,

- 810.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł za każdą akcję,

- 694.286 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł za każdą akcję,

- 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł za każdą akcję.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 3.799.286 głosy.

                W związku z powyższym §9 ust.1 Statutu Spółki obecnie brzmi:

1. „Kapitał zakładowy wynosi 2.989.286,00 zł (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:

a) 810.000 (osiemset dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru A 000001 do numeru A 810000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję, opłaconych w całości majątkiem przekształcanej spółki pod firmą Marka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku,

b) 810.000 (osiemset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru B 000001 do numeru B 810000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję, opłaconych w całości majątkiem przekształcanej Spółki pod firmą Marka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku,

c) 694.286 (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) za każdą akcję,

d) 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru D 000001 do numeru D 675000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję.”

W załączeniu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki podyktowane podwyższeniem kapitału zakładowego. 

Załączniki:

Tekst_jednolity_statutu_Marka_SA 18.09.2013.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka        

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Szorc