Raport EBI nr 56

Numer: 56/2013

Data sporządzenia: 27-09-2013 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Złożenie wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

       Zarząd Spółki Marka S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27 września 2013 r., został złożony do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o rejestrację w depozycie akcji zwykłych na okaziciela serii D w liczbie 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 złoty każda.

       Zgodnie z Uchwałą nr 06/05/09/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z dnia 05 września 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, prawo do dywidendy przysługuje akcjom serii D począwszy od dnia 01 stycznia 2014 r. W związku z powyższym Spółka wnioskuje o rejestrację akcji serii D pod nowym kodem. Po zrównaniu się w prawach akcji serii D z dotychczas zarejestrowanymi w KDPW i wprowadzonymi do alternatywnego systemu obrotu, akcjami zwykłymi na okaziciela, Spółka ma zamiar złożyć wniosek o asymilację.

       Papiery wartościowe objęte wnioskiem nie są przedmiotem oferty publicznej, ale będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Szorc