Raport EBI nr 57

Numer: 57/2013

Data sporządzenia: 04-10-2013 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat:  Postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia powództwa poprzez uchylenie Uchwały nr 06/05/09/2013 z dnia 5 września 2013 r. NWZ Marka S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne.

Treść raportu:

                Zarząd Marka S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”),  informuje, iż dnia 3 października 2013 r. otrzymał drogą pocztową postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy (dalej jako "Sąd") w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia powództwa o uchylenie Uchwały nr 06/05/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marka S.A. z dnia 5 września 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

                Postanowieniem z dnia 1 października 2013 r. wydanym przez Sąd Okręgowy w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy w sprawie z wniosku Krzysztofa Konopki („Wnioskodawca”) przeciwko Marka S.A. o zabezpieczenie powództwa Sąd orzekł o:

a) zabezpieczeniu roszczenia Wnioskodawcy o uchylenie Uchwały nr 06/05/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marka S.A. z dnia 5 września 2013 roku poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego toczącego się przed Sądem Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D spółki Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358994 .

b) wyznaczeniu Wnioskodawcy terminu dwóch tygodni na wytoczenie powództwa o roszczenie będące przedmiotem zabezpieczenia pod rygorem upadku zabezpieczenia.

c) oddaleniu wniosku w przedmiocie zasądzenia na rzecz Wnioskodawcy kosztów postępowania zabezpieczającego.

W uzasadnieniu wydanego postanowienia Sąd stwierdził, iż Wnioskodawca uprawdopodobnił roszczenie, a także wykazał istnienie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia powództwa.

                Zarząd Marka S.A., ze względu na otrzymanie w dniu 20.09.2013 r. postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu z dniem 18.09.2013 r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym poinformował w raporcie bieżącym 55/2013 będzie wyjaśniać zaistniałą sytuację i rozbieżność w postanowieniach.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Szorc