Raport EBI nr 59

Numer: 59/2013

Data sporządzenia: 10-10-2013r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Informacja o wniesieniu powództwa.

 

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Treść raportu:

                Zarząd Marka S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 09 października 2013 roku powziął informację o złożeniu przez Krzysztofa Konopkę do Sądu Okręgowego w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy pozwu o uchylenie uchwały nr 06/05/09/2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Marka S.A. w dniu 05.09.2013 r.

W ocenie Zarządu Spółki Marka S.A. powództwo jest bezzasadne i Spółka będzie wnosiła o jego oddalenie.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka        

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Szorc