Raport EBI nr 64

Numer: 64/2013

Data sporządzenia: 23-10-2013 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Zmiana prognozy wyniku finansowego na rok 2013.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 15) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka SA („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 22 października 2013 r., na podstawie wstępnych danych finansowych za miesiąc wrzesień 2013 r., dokonał zmiany prognozy wyniku finansowego na rok 2013 na następujący:

Prognoza na rok 2013 zakłada osiągnięcie:

  1. Przychodów z prowadzonej działalności na poziomie 12.592 tys. zł;
  2. Strata netto na poziomie 8.910  tys. zł.

Dotychczasowa prognoza wyników finansowych Emitenta zakładała następujące dane:
Prognoza na rok 2013 zakładała osiągnięcie:

  1. Przychodów z prowadzonej działalności na poziomie 22.407 tys. zł;
  2. Zysku netto na poziomie 510 tys. zł.

Na zmianę prognozy finansowej na 2013 rok mają wpływ bieżące działania Spółki, które realizowane są w ramach prowadzonej restrukturyzacji, jak również odbiegająca od założeń efektywność współpracy z pośrednikami kredytowymi.

Czynnikiem, który niewątpliwie ma wpływ na zmianę prognozy jest daleka od zakładanej przez Zarząd realizacja sprzedaży przy współpracy z Kredytoperator Sp. z o.o. , jak również udzielania pożyczek na leczenie niepłodności metodą in vitro. Spółka wstępnie planowała rozpoczęcie sprzedaży produktów za pośrednictwem drugiego kanału dystrybucji w maju 2013 r. Nastąpiło jednakże przesunięcie tych działań, do końca lipca br., które związane było z dostosowaniem wewnętrznych systemów informatycznych do prowadzonej przez Marka S.A. działalności. W opublikowanym raporcie za miesiąc sierpień drugi kanał dystrybucji zapowiadał intensywny rozwój sprzedaży, jednakże miesiąc wrzesień przyniósł wyniki odbiegające od oczekiwanych.

                Kolejnym elementem mającym wpływ na zmianę prognozy jest rozpoczęcie przez Spółkę od września br. intensywnych prac związanych z pakietem zaległych pożyczek z ubiegłych lat oraz egzekwowania ich spłaty poprzez windykację sądową. Do końca roku Spółka planuje przekazać do windykacji sądowej zbiór niespłaconych pożyczek o znacznej wartości, który pozwoli na uzyskanie spłaty na etapie postępowania komorniczego. Windykacja sądowa wiąże się nie tylko z przyrostem ponoszonych przez Spółkę kosztów sądowych oraz komorniczych, ale również z przyrostem odpisu aktualizującego, który jest wynikiem aktualizacji wartości każdej sprawy przekazywanej do windykacji sądowej. Wraz ze wzrostem odpisu aktualizującego automatycznie zwiększeniu ulegną pozostałe koszty operacyjne. Łączny przyrost odpisu aktualizującego na koniec 2013 roku szacowany jest na poziomie około 6,9 mln zł.

                Zarząd od początku IV kwartału 2013 r. planował zintensyfikowanie działań sprzedażowych dzięki środkom finansowym pozyskanym z emisji akcji serii D i E. Ze względu na przerwę w obradach NWZ  zwołanego na dzień 10.10.2013 r. (raport bieżący EBI 58/2013), uchwały dotyczące publicznej emisji akcji serii E nie zostały podjęte.  Jest to kolejna przesłanka do zmiany prognoz finansowych, gdyż efekty z przesunięcia w czasie emisji akcji, będą widoczne w 2014 r.

                Zarząd przewiduje również zmianę prognoz na rok 2014, o której poinformuje w oddzielnym raporcie bieżącym. Prognozy na 2014 r. uzależnione są również od powodzenia emisji akcji. Na chwilę obecną Spółka prowadzi intensywne działania celem określenia nowej prognozy na rok 2014.

                W prognozie wyników finansowych założono również, iż do końca okresu objętego prognozą, tj. do końca roku 2013, nie wystąpią istotne zmiany mające negatywny wpływ na rynek, na którym Spółka prowadzi działalność.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Szorc