Raport EBI nr 69

Numer: 69/2013

Data sporządzenia: 07-11-2013 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Złożenie wniosku o wycofanie rejestracji akcji serii D do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

  Zarząd Marka S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że został złożony do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”) wniosek o wycofanie rejestracji w depozycie akcji zwykłych na okaziciela serii D w liczbie 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. Spółka wycofuje złożony wniosek o rejestrację w związku z brakiem możliwości podjęcia przez KDPW warunkowej uchwały o rejestracji akcji serii D.

  Spółka ponownie zawnioskuje o rejestrację akcji serii D po zrównaniu się praw do dywidendy akcji serii D z dotychczas zarejestrowanymi w KDPW akcjami Spółki. Zgodnie z Uchwałą nr 06/05/09/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z dnia 05 września 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, prawo do dywidendy przysługuje akcjom serii D począwszy od dnia 01 stycznia 2014 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Szorc