Raport EBI nr 73

Numer: 73/2013

Data sporządzenia: 14-11-2013 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Naruszenie wskaźnika finansowego obligacji serii A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie.

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż z opublikowanego w dniu dzisiejszym raportu kwartalnego Spółki za III kwartał 2013 roku wynika, że nastąpiło naruszenie wskaźnika finansowego (dług netto/kapitał własny) określonego w Warunkach Emisji obligacji Marka S.A. serii A i wynosi on 2,48.

Zgodnie z zapisami Warunków Emisji obligacji serii A:

a) niedotrzymanie ustalonego poziomu wskaźnika finansowego stanowi przypadek naruszenia uprawniający Obligatariuszy do wystąpienia z żądaniem wcześniejszego wykupu obligacji przez Emitenta, poprzez dostarczenie Emitentowi Zawiadomienia o Wymagalności w terminie do 5 dni roboczych od dnia udostępnienia przez Emitenta informacji dotyczących wskaźnika finansowego, tj. do dnia 21 listopada 2013 r. włącznie,

b) Marka S.A. jest zobowiązana do dokonania przedterminowego wykupu obligacji w terminie nie wcześniejszym niż 45 dni roboczych od dnia doręczenia Emitentowi Zawiadomienia o Wymagalności,

c) dni robocze są rozumiane jako każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgodnie z zapisami Warunków emisji obligacji serii A, adresem do doręczeń żądania przedterminowego wykupu obligacji jest adres Emitenta:

Marka S.A.

Ul. Św. Rocha 5 lok 109

15-879 Białystok

Wszelkich informacji związanych z procesem wcześniejszego wykupu obligacji serii A udziela Emitent. Szczegółowe informacje odnośnie dokumentacji przedstawianej Spółce przy żądaniu przedterminowego wykupu obligacji należy uzyskać pod numerem telefonu: 85 742 02 34.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Szorc