Raport EBI nr 31

Numer: 31/2014

Data sporządzenia: 11-07-2014 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii E.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 pkt. 16) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka SA informuje, że podjął w dniu 11 lipca 2014 roku uchwałę nr 40/11/07/14 w sprawie emisji obligacji serii E.  Podstawą podjęcia przedmiotowej uchwały jest uchwała Rady Nadzorczej Spółki Marka S.A. z dnia 04.07.2014 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązania w kwocie nie większej niż 1.500.000,00 złotych w drodze emisji obligacji na okaziciela serii E.

Przedmiotem emisji obligacji przez Spółkę jest maksymalnie 1.500 (jeden tysiąc pięćset sztuk) obligacji zwykłych na okaziciela serii E, zabezpieczonych na zmiennym zbiorze wierzytelności, w skład którego będą wchodzić obecne i przyszłe należności z tytułu udzielonych przez Spółkę pożyczek pieniężnych, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Celem emisji Obligacji jest wykorzystanie przez Spółkę środków uzyskanych z Obligacji na:

  1. Finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta poprzez zwiększenie kapitału obrotowego i inwestycyjnego Emitenta,
  2. Spłatę wybranych przez Spółkę po emisji Obligacji zobowiązań oprocentowanych Spółki.

Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w sposób określony w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji w sposób, który nie będzie stanowił publicznego proponowania nabycia Obligacji, ani publicznej oferty Obligacji.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka