Raport EBI nr 32

Numer: 32/2014

Data sporządzenia: 14-07-2014 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Informacje o zakończonej subskrypcji obligacji serii E.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka SA (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że Spółka przeprowadziła i zakończyła prywatną subskrypcję zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E, nie mających formy dokumentu. Cena nominalna obligacji wynosi 1.000,- zł i jest równa cenie emisyjnej.

Subskrypcja obligacji serii E została rozpoczęta dnia 11 lipca 2014 r. i zakończona dnia 14 lipca 2014 r., na mocy uchwały Zarządu spółki nr 40/11/07/14.

Obligacje serii E zostały przydzielone dnia 14 lipca 2014 r. roku na mocy uchwały Zarządu spółki nr 41/14/07/14.

                Emisja obligacji serii E obejmowała maksymalnie 1.500 obligacji serii E. W trakcie przeprowadzonej subskrypcji został złożony zapis przez 1 podmiot. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych i objętych 1.500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 zł. Podczas subskrypcji nie wystąpiła redukcja zapisów. Cena nabycia obligacji serii E wynosiła 1.000,- zł za każdą obligację. Termin wykupu obligacji serii E przypada na 14 lipca 2017 r.  

Spółka nie zawarła umów o subemisję.

Łączne koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii E wyniosły 9.430,00 zł, na które składały się koszty:

a)      przygotowania i przeprowadzenia oferty – 9.430,00 zł

b)      wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, - 0,00 zł

c)       sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł

d)      promocji oferty – 0,00 zł

Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii E zostaną zaliczone do kosztów finansowych i rozliczone poprzez rozliczenia międzyokresowe czynne.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka