Raport EBI nr 37

Numer: 37/2014

Data sporządzenia: 31-07-2014 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Informacje o zakończonej subskrypcji obligacji serii F.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka SA (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że Spółka przeprowadziła i zakończyła prywatną subskrypcję zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F, nie mających formy dokumentu. Cena nominalna obligacji wynosi 1.000,- zł i jest równa cenie emisyjnej.

Subskrypcja obligacji serii F została rozpoczęta dnia 23 lipca 2014 r. i zakończona dnia 30 lipca 2014 r., na mocy uchwały Zarządu spółki nr 42/22/07/14.

Obligacje serii F zostały przydzielone dnia 31 lipca 2014 r. roku na mocy uchwały Zarządu spółki nr 44/31/07/14.

            Emisja obligacji serii F obejmowała maksymalnie 2.000 obligacji serii F. W trakcie przeprowadzonej subskrypcji został złożony zapis przez 1 inwestora. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych i objętych  500 obligacji o łącznej wartości nominalnej  500.000,00 zł. Podczas subskrypcji nie wystąpiła redukcja zapisów. Cena nabycia obligacji serii F wynosiła 1.000,- zł za każdą obligację. Termin wykupu obligacji serii F przypada na 28 lipca 2017 r.  

Spółka nie zawarła umów o subemisję.

Łączne koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii F wyniosły 1.430,00 zł, na które składały się koszty:

a)      przygotowania i przeprowadzenia oferty – 1.430,00 zł

b)      wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, - 0,00 zł

c)       sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł

d)      promocji oferty – 0,00 zł

Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii F zostaną zaliczone do kosztów finansowych i rozliczone poprzez rozliczenia międzyokresowe czynne.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka