Raport EBI nr 2

Numer: 2/2015

Data sporządzenia:  7-01-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Podpisanie umowy zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

            Zarząd Marka S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) w związku z emisją obligacji na okaziciela serii G informuje, iż zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z Umowy o ustanowienie administratora zastawu, w dniu 7 stycznia 2015 r. Spółka podpisała z Kancelarią Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy z siedzibą w Białymstoku (ul. Warszawska 107 lok.3, 15-201 Białystok) Umowę zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności („Umowa Zastawu”).

               Umowa Zastawu została zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii G o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda, w liczbie 260 (dwieście sześćdziesiąt) ("Obligacje"). Obligacje zostały wyemitowane przez Emitenta na podstawie Uchwały Zarządu nr 66/02/12/14  w sprawie emisji obligacji serii G. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności, w skład którego będą wchodzić obecne i przyszłe należności z tytułu udzielonych przez Spółkę pożyczek pieniężnych.

                Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 7 stycznia 2015 r. złożył do Sądu Rejonowego w Białymstoku wniosek o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez Sąd Rejonowy postanowienia o wpisaniu zastawu do Rejestru Zastawów.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka