Raport EBI nr 7

Numer: 7/2015

Data sporządzenia: 14-01-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii H1.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 pkt. 16) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka SA („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z uchwałą nr 01/14/01/15 w sprawie ustanowienia I Programu Emisji Obligacji (RB 6/2015), podjął w dniu 14 stycznia 2015 roku uchwałę nr 02/14/01/15 w sprawie emisji obligacji serii H1 oraz uchwałę 03/14/01/15 w sprawie przyjęcia Warunków emisji obligacji serii H1.  

Spółka w ramach I Programu Emisji Obligacji Spółka wyemituje od 1.000 do 2.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej do 2.000.000,00 złotych („Obligacje serii H1”). Oprocentowanie Obligacji serii H1 będzie stałe i będzie wynosiło 9,5% w skali roku i wypłacane będzie w okresach co 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii H1 w terminie 2 lat od dnia ich przydziału. Obligacje serii H1 zostaną zabezpieczone, a przedmiotem zabezpieczenia będzie zastaw rejestrowy na zmiennym zbiorze wierzytelności.

Emitent będzie oferował Obligacje serii H1 w ramach oferty publicznej, na zasadach opisanych w Memorandum Informacyjnym I Programu Emisji Obligacji, Memorandum Informacyjnym Obligacji serii H1, aneksach do Memorandum i ewentualnych komunikatach aktualizujących, opublikowanych na stronie internetowej Emitenta.

Obligacje serii H1 będą zdematerializowane. Zarząd Spółki zawrze umowę o rejestrację Obligacji serii H1 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem ich dematerializacji.

Obligacje serii H1 będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii H1 do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka