Raport EBI nr 13

Numer: 13/2015

Data sporządzenia: 06-02-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.  

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Treść raportu:

                Zarząd Marka S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu 06 luty 2015 r. został podpisany aneks do Umowy o świadczenie usług w zakresie doradztwa gospodarczego zawartej ze spółką DSBJ Grupa Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Aneks”) na czynności doradcze w zakresie pełnienia przez spółkę DSBJ Grupa Doradcza Sp. z o.o. czynności Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) „NewConnect” prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie. Autoryzowany Doradca na mocy wyżej wymienionej Umowy będzie współdziałać ze Spółką w wypełnianiu obowiązków informacyjnych. Aneks zmienia termin zawarcia przedmiotowej Umowy na czas nieokreślony i wchodzi w życie od momentu podpisania.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka