Raport EBI nr 24

Numer: 24/2015

Data sporządzenia: 15-04-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Informacje o zakończonej subskrypcji obligacji serii I.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka SA (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że Spółka przeprowadziła i zakończyła prywatną subskrypcję obligacji na okaziciela serii I, nie mających formy dokumentu. Cena nominalna obligacji wynosi 1.000,- zł i jest równa cenie emisyjnej.

Subskrypcja obligacji serii I została rozpoczęta dnia 13 kwietnia 2015 r. i zakończona dnia 14 kwietnia 2015 r., na mocy uchwały Zarządu spółki nr 11/13/04/15.

Obligacje serii I zostały przydzielone dnia 14 kwietnia 2015 r. roku na mocy uchwały Zarządu spółki nr 13/14/04/15.

         Emisja obligacji serii I obejmowała maksymalnie 500 obligacji serii I. W trakcie przeprowadzonej subskrypcji został złożony zapis przez 1 podmiot. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych i objętych 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł. Podczas subskrypcji nie wystąpiła redukcja zapisów. Cena nabycia obligacji serii I wynosiła 1.000,- zł za każdą obligację. Termin wykupu obligacji serii I przypada na 14 kwietnia 2017 r.  

Spółka nie zawarła umów o subemisję.

Łączne koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii I wyniosły 0,00 zł, na które składały się koszty:

a)      przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł

b)      wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, - 0,00 zł

c)       sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł

d)      promocji oferty – 0,00 zł

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka