Raport EBI nr 25

Numer: 25/2015

Data sporządzenia: 15-04-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Informacje o zakończonej subskrypcji obligacji serii J.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka SA (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że Spółka przeprowadziła i zakończyła prywatną subskrypcję zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii J, nie mających formy dokumentu. Cena nominalna obligacji wynosi 1.000,- zł i jest równa cenie emisyjnej.

Subskrypcja obligacji serii J została rozpoczęta dnia 13 kwietnia 2015 r. i zakończona dnia 14 kwietnia 2015 r., na mocy uchwały Zarządu spółki nr 12/13/04/15.

Obligacje serii J zostały przydzielone dnia 14 kwietnia 2015 r. roku na mocy uchwały Zarządu spółki nr 14/14/04/15.

            Emisja obligacji serii J obejmowała maksymalnie 200 obligacji serii J. W trakcie przeprowadzonej subskrypcji zostały złożone zapisy przez 3 podmioty. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych i objętych 200 obligacji o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł. Podczas subskrypcji nie wystąpiła redukcja zapisów. Cena nabycia obligacji serii J wynosiła 1.000,- zł za każdą obligację. Termin wykupu obligacji serii J przypada na 14 kwietnia 2017 r.  

Spółka nie zawarła umów o subemisję.

Łączne koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii J wyniosły 2.045,00 zł, na które składały się koszty:

a)      przygotowania i przeprowadzenia oferty – 2.045,00 zł

b)      wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, - 0,00 zł

c)       sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł

d)      promocji oferty – 0,00 zł

Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii J zostaną zaliczone do kosztów finansowych i rozliczone poprzez rozliczenia międzyokresowe czynne.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka