Raport ESPI nr 1

Numer: 1/2015

Data sporządzenia: 21-04-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Marka S.A.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu:

                Zarząd Marka S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 21.04.2015 roku Emitent otrzymał od Zarządu Spółki AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informację o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.), ("Ustawa"), AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie (00-057), Pl. Dąbrowskiego 1, zarządzające AGIO Market Neutral Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym („Fundusz”), zawiadamia, że w wyniku nabycia w dniu 16 kwietnia 2015 r. 251 800 akcji spółki Marka S.A. („Spółka”) z siedzibą w Białymstoku, ilość akcji posiadanych przez Fundusz przekroczyła 5% udziału w ogólnej liczbie głosów Spółka.

Przed nabyciem w dniu 16 kwietnia 2015 r. akcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo  posiadały łącznie 0 akcji Spółki, co stanowiło 0% kapitału zakładowego Spółki dawało 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tj. 0% w ogólnej liczbie głosów).

Po transakcji  fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo, w tym Fundusz, posiadają łącznie  251 800 akcji Spółki, co stanowi 6,24% kapitału zakładowego Spółki i daje 251 800 głosów, co stanowi 5,2% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Towarzystwo, jako podmiot zarządzający Funduszami Inwestycyjnymi, nie wyklucza zwiększania jak i zmniejszania stanu zaangażowania w Spółkę w ramach ww. Funduszu, jak i innych zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych.”

               

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka