Raport ESPI nr 2

Numer: 2/2015

Data sporządzenia: 22-04-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Marka S.A.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu:

                Zarząd Marka S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 22.04.2015 roku Emitent otrzymał od Zarządu Spółki Polapart Sp. z o.o. informację o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.), (dalej "Ustawa"), Polapart Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-607), ul. Czeczotka 6 (dalej „Polapart”), zawiadamia, że w wyniku zbycia w dniu 16 kwietnia 2015 r. akcji spółki Marka S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Białymstoku, liczba akcji posiadanych przez Polapart spadła poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów Spółka.

Przed zbyciem akcji w dniu 16 kwietnia 2015 r. Polapart posiadał 402 170 akcji Spółki, co stanowiło 9,97% kapitału zakładowego Spółki dawało 402 170 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tj. 8,31% w ogólnej liczbie głosów).

Po transakcji  Polapart, posiada 150 370 akcji Spółki, co stanowi 3,73% kapitału zakładowego Spółki i daje 150 370 głosów, co stanowi 3,11% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.”

               

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka