Raport EBI nr 26

Numer: 26/2015

Data sporządzenia: 22-04-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii H2.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 pkt. 16) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka SA („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z uchwałą nr 01/14/01/15 w sprawie ustanowienia I Programu Emisji Obligacji (RB 6/2015), podjął w dniu 22 kwietnia 2015 roku uchwałę nr 16/22/04/15 w sprawie emisji obligacji serii H2 oraz uchwałę 17/22/04/15 w sprawie przyjęcia Warunków emisji obligacji serii H2.  

Spółka w ramach I Programu Emisji Obligacji Spółka wyemituje od 1.000 do 2.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii H2 o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej do 2.000.000,00 złotych („Obligacje serii H2”). Oprocentowanie Obligacji serii H2 będzie stałe i będzie wynosiło 9% w skali roku i wypłacane będzie w okresach co 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii H2 w terminie 2 lat od dnia ich przydziału. Obligacje serii H2 zostaną zabezpieczone, a przedmiotem zabezpieczenia będzie zastaw rejestrowy na zmiennym zbiorze wierzytelności.

Emitent będzie oferował Obligacje serii H2 w ramach oferty publicznej, na zasadach opisanych w Memorandum Informacyjnym I Programu Emisji Obligacji, Memorandum Informacyjnym Obligacji serii H2, aneksach do Memorandum i ewentualnych komunikatach aktualizujących, opublikowanych na stronie internetowej Emitenta.

Obligacje serii H2 będą zdematerializowane. Zarząd Spółki zawrze umowę o rejestrację Obligacji serii H2 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem ich dematerializacji.

Obligacje serii H2 będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii H2 do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka